68. grafikoa. Aurkeztutako Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpen kopuruaren bilakaera

 

 

Ez dira kontuan hartu erabilitako ibilgailuen eskualdaketak