17. taula. Zerga-bilketa. Araudi-aldaketen eraginengatiko doikuntzak

 

 

  Eragin negatiboa Eragin positiboa Saldoa guztira
IRPF 2015eko PFEZaren kuota diferentziala -44.428,67    
2015eko ondarearen gaineko zerga -17.026,33    
Sozietateen gaineko Zergaren kuota diferentziala 2015 (kuota positiboak) -11.731,57    
Erreforma guztira 2014 -73.186,58   -73.186,58
2016ko laneko atxikipenak   36.145,26  
Kapitalaren atxikipenak (dibidenduak)   2.828,02  
Hidrokarburoen gaineko Zerga. Tarifa autonomikoa   13.204,96  
Erreforma guztira 2015   52.178,23 52.178,23
GUZTIRA -73.186,58 52.178,23 -21.008,35