12. taula. Diru-bilketa guztira. Zerga-figuren araberako xehetasuna

 

 

 

  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Laneko atxikipenak 1.062.635,54 % 24,16 1.121.955,96 % 24,59   59.320,42 % 5,58
Kapitalaren atxikipenak 100.308,53 % 2,28 86.073,11 % 1,89   -14.235,42 -% 14,19
Zatikapenak 36.219,84 % 0,82 39.564,11 % 0,87   3.344,28 % 9,23
Kuota diferentziala 144.271,77 % 3,28 146.107,62 % 3,20   1.835,85 % 1,27
PFEZ guztira 1.343.435,67 % 30,54 1.393.700,81 % 30,54   50.265,13 % 3,74
Kapitalaren atxikipenak 42.876,05 % 0,97 36.861,23 % 0,81   -6.014,82 -% 14,03
Konturako ordainketa 120.729,16 % 2,74 134.591,84 % 2,95   13.862,68 % 11,48
Kuota diferentziala 131.828,66 % 3,00 126.348,80 % 2,77   -5.479,86 -% 4,16
Sozietateen gaineko Zerga guztira 295.433,88 % 6,72 297.801,88 % 6,53   2.368,00 % 0,80
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 7.432,64 % 0,17 7.136,52 % 0,16   -296,12 -% 3,98
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga 56.931,73 % 1,29 46.770,96 % 1,02   -10.160,77 -% 17,85
Ondarearen gaineko zerga 49.681,93 % 1,13 33.478,19 % 0,73   -16.203,74 -% 32,61
Kreditu-entitateen gordailuen gaineko zerga 4.602,63 % 0,10 4.761,04 % 0,10   158,41 % 3,44
Sarien eta loterien gaineko karga 18.740,35 % 0,43 4.982,08 % 0,11   -13.758,27 -% 73,42
Balioa handitzearen gaineko karga. Sozietateen aktiboak 19,76 % 0,00 25,48 % 0,00   5,72 % 28,97
Merkatalgune handien gaineko zerga 2,51 % 0,00 3.084,76 % 0,07   3.082,25 % 122666,40
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga 13.588,66 % 0,31 22.343,52 % 0,49   8.754,87 % 64,43
ZERGA ZUZENAK GUZTIRA 1.789.869,76 % 40,69 1.814.085,23 % 39,75   24.215,48 % 1,35
BEZaren diru-bilketa zuzena 1.207.886,24 % 27,46 1.282.892,27 % 28,11   75.006,03 % 6,21
Alkoholen gaineko zerga berezia 57.605,73 % 1,31 53.916,46 % 1,18   -3.689,27 -% 6,40
Garagarodaren gaineko zerga berezia 109,38 % 0,00 205,09 % 0,00   95,70 % 87,49
Tarteko produktuen zerga berezia 193,21 % 0,00 113,78 % 0,00   -79,43 -% 41,11
Garraiobideen gaineko zerga berezia 4.625,79 % 0,11 5.344,13 % 0,12   718,35 % 15,53
Hidrokarburoen gaineko zerga berezia 243.428,61 % 5,53 246.134,71 % 5,39   2.706,10 % 1,11
Elektrizitatearen gaineko zerga berezia 22.919,87 % 0,52 21.423,07 % 0,47   -1.496,79 -% 6,53
Tabako-laboreen gaineko zerga berezia 134.447,11 % 3,06 138.823,40 % 3,04   4.376,29 % 3,26
Zerga berezien zeharkako diru-bilketa guztira 463.329,70 % 10,53 465.960,65 % 10,21   2.630,95 % 0,57
BEZaren dokuntza fiskala 811.648,46 % 18,45 835.522,13 % 18,31   23.873,67 % 2,94
Alkoholen eta tarteko produktuen doikuntza fiskala 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00   0,00  
Garagardoaren doikuntza fiskala 4.665,65 % 0,11 4.515,20 % 0,10   -150,45 -% 3,22
Hidrokarburoen doikuntza fiskala 0,00 % 0,00 35.818,28 % 0,78   35.818,28  
Tabako-laboren doikuntza fiskala 16.967,25 % 0,39 17.052,34 % 0,37   85,08 % 0,50
Zerga-doikuntzak guztira 833.281,36 % 18,94 892.907,94 % 19,57   59.626,58 % 7,16
Ondare-eskualdaketen gaineko zerga 38.604,46 % 0,88 40.573,41 % 0,89   1.968,96 % 5,10
Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 9.587,41 % 0,22 12.166,11 % 0,27   2.578,70 % 26,90
Aseguru-primen gaineko zerga 19.427,01 % 0,44 20.275,49 % 0,44   848,48 % 4,37
Hidrokarburoen txikizkako salmenten gaineko zerga 62,13 % 0,00 316,63 % 0,01   254,50 % 409,63
Joko-jardueren gaineko zerga 2.686,30 % 0,06 1.601,35 % 0,04   -1.084,95 -% 40,39
Gas fluoratuen gaineko zerga 362,13 % 0,01 927,87 % 0,02   565,74 % 156,23
Desagertutako zergak 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00   0,00  
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 2.575.226,73 % 58,54 2.717.621,72 % 59,55   142.395,00 % 5,53
ZERGAK GUZTIRA 4.365.096,49 % 99,24 4.531.706,96 % 99,30   166.610,47 % 3,82
Jokoaren gaineko tasak 8.881,43 % 0,20 8.570,57 % 0,19   -310,86 -% 3,50
Meatzeen azaleraren kanona 22,85 % 0,00 25,77 % 0,00   2,92 % 12,78
Telefónicaren kanona 31,63 % 0,00 69,27 % 0,00   37,63 % 118,95
Jokorako kartoien salmenta 46,46 % 0,00 54,48 % 0,00   8,02 % 17,26
Zehapen fiskalak 12.257,93 % 0,28 11.333,90 % 0,25   -924,03 -% 7,54
Geroratze-interesak 3.769,96 % 0,09 3.829,51 % 0,08   59,54 % 1,58
Premiamendu-gainordainak 6.528,86 % 0,15 6.252,79 % 0,14   -276,07 -% 4,23
Beste diru-sarrera batzuk 2.106,20 % 0,05 1.697,58 % 0,04   -408,62 -% 19,40
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 33.645,34 % 0,76 31.833,88 % 0,70   -1.811,46 -% 5,38
TRIBUTUAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 4.398.741,82 % 100 4.563.540,84 % 100   164.799,01 % 3,75