15. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

 

 

 

  2015 2016   Variación 2016/2015
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Laneko atxikipenak 1.059.799,22 % 33,13 1.116.004,49 % 34,34   56.205,26 % 5,30
Kapitalaren atxikipenak 99.133,28 % 3,10 85.597,28 % 2,63   -13.536,00 -% 13,65
Zatikapenak 36.073,46 % 1,13 39.016,27 % 1,20   2.942,81 % 8,16
Kuota diferentziala -62.637,93 -% 1,96 -61.730,05 -% 1,90   907,88 -% 1,45
PFEZ guztira 1.132.368,04 % 35,40 1.178.887,99 % 36,28   46.519,96 % 4,11
Kapitalaren atxikipenak 42.372,37 % 1,32 36.657,30 % 1,13   -5.715,07 -% 13,49
Konturako ordainketa 120.467,24 % 3,77 134.341,05 % 4,13   13.873,81 % 11,52
Kuota diferentziala 54.541,53 % 1,71 45.199,84 % 1,39   -9.341,69 -% 17,13
Sozietateen gaineko Zerga guztira 217.381,14 % 6,80 216.198,19 % 6,65   -1.182,95 -% 0,54
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 6.609,72 % 0,21 6.394,88 % 0,20   -214,84 -% 3,25
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga 56.285,54 % 1,76 46.317,13 % 1,43   -9.968,41 -% 17,71
Ondarearen gaineko zerga 47.789,61 % 1,49 30.763,29 % 0,95   -17.026,33 -% 35,63
Kreditu-entitateen gordailuen gaineko zerga 4.602,63 % 0,14 3.116,20 % 0,10   -1.486,43 -% 32,30
Sarien eta loterien gaineko karga 18.740,35 % 0,59 4.982,08 % 0,15   -13.758,27 -% 73,42
Balioa handitzearen gaineko karga. Sozietateen aktiboak 19,76 % 0,00 25,48 % 0,00   5,72 % 28,97
Merkatalgune handien gaineko zerga 2,51 % 0,00 3.084,76 % 0,09   3.082,25 % 122666,40
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga 13.545,82 % 0,42 21.812,21 % 0,67   8.266,38 % 61,03
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 1.497.345,12 % 46,82 1.511.582,21 % 46,51   14.237,08 % 0,95
BEZaren diru-bilketa zuzena 401.844,59 % 12,56 380.121,27 % 11,70   -21.723,32 -% 5,41
Alkoholen gaineko zerga berezia 57.439,24 % 1,80 53.756,81 % 1,65   -3.682,43 -% 6,41
Garagarodaren gaineko zerga berezia 75,97 % 0,00 204,72 % 0,01   128,74 % 169,46
Tarteko produktuen zerga berezia 193,21 % 0,01 113,10 % 0,00   -80,11 -% 41,46
Garraiobideen gaineko zerga berezia 4.468,53 % 0,14 5.096,37 % 0,16   627,84 % 14,05
Hidrokarburoen gaineko zerga berezia 240.889,89 % 7,53 239.724,86 % 7,38   -1.165,02 -% 0,48
Elektrizitatearen gaineko zerga berezia 22.834,72 % 0,71 21.421,89 % 0,66   -1.412,83 -% 6,19
Tabako-laboreen gaineko zerga berezia 134.447,11 % 4,20 138.823,40 % 4,27   4.376,29 % 3,26
Zerga berezien zeharkako diru-bilketa guztira 460.348,68 % 14,39 459.141,16 % 14,13   -1.207,52 -% 0,26
BEZaren dokuntza fiskala 811.648,46 % 25,38 835.522,13 % 25,71   23.873,67 % 2,94
Alkoholen eta tarteko produktuen doikuntza fiskala -37.992,04 -% 1,19 -37.473,12 -% 1,15   518,91 -% 1,37
Garagardoaren doikuntza fiskala 4.665,65 % 0,15 4.406,18 % 0,14   -259,46 -% 5,56
Hidrokarburoen doikuntza fiskala -50.825,03 -% 1,59 -10.033,56 -% 0,31   40.791,47 -% 80,26
Tabako-laboren doikuntza fiskala 16.967,25 % 0,53 8.113,97 % 0,25   -8.853,28 -% 52,18
Zerga-doikuntzak guztira 744.464,29 % 23,28 800.535,60 % 24,63   56.071,31 % 7,53
Ondare-eskualdaketen gaineko zerga 37.920,08 % 1,19 40.122,86 % 1,23   2.202,78 % 5,81
Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 9.403,25 % 0,29 11.985,10 % 0,37   2.581,85 % 27,46
Aseguru-primen gaineko zerga 19.425,58 % 0,61 20.257,98 % 0,62   832,40 % 4,29
Hidrokarburoen txikizkako salmenten gaineko zerga -7.443,91 -% 0,23 -5.537,46 -% 0,17   1.906,44 -% 25,61
Joko-jardueren gaineko zerga 2.686,30 % 0,08 1.587,26 % 0,05   -1.099,04 -% 40,91
Gas fluoratuen gaineko zerga 362,13 % 0,01 927,87 % 0,03   565,74 % 156,23
Desagertutako zergak 0,00   0,00     0,00  
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 1.669.010,99 % 52,18 1.709.141,64 % 52,59   40.130,65 % 2,40
ZERGAK GUZTIRA 3.166.356,11 % 99,00 3.220.723,85 % 99,11   54.367,74 % 1,72
Jokoaren gaineko tasak 8.816,45 % 0,28 8.555,96 % 0,26   -260,49 -% 2,95
Meatzeen azaleraren kanona 21,18 % 0,00 25,77 % 0,00   4,58 % 21,64
Telefónicaren kanona 31,63 % 0,00 69,27 % 0,00   37,63 % 118,95
Jokorako kartoien salmenta 46,46 % 0,00 54,48 % 0,00   8,02 % 17,26
Zehapen fiskalak 11.315,64 % 0,35 9.366,02 % 0,29   -1.949,62 -% 17,23
Berandutze-interesak 3.769,96 % 0,12 3.829,23 % 0,12   59,27 % 1,57
Premiamendu-gainordainak 6.150,43 % 0,19 5.761,28 % 0,18   -389,14 -% 6,33
Beste diru-sarrera batzuk 1.921,92 % 0,06 1.346,00 % 0,04   -575,92 -% 29,97
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 32.073,68 % 1,00 29.008,01 % 0,89   -3.065,67 -% 9,56
TRIBUTUAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 3.198.429,79 % 100,00 3.249.731,86 % 100,00   51.302,06 % 1,60