2016an NAOn ARGITARATUTAKO ZERGA-XEDAPENAK

FORU-LEGEAK

 

 • 4/2016 Foru Legea, apirilaren 13koa, Zenbait zerga hein batean aldatu eta beste zerga neurri batzuk ezartzen dituen abenduaren 29ko 25/1994 Foru Legea aldatzen duena, elkarren bermerako sozietateen zerga onurei dagokienez (16.04.25eko 78. zenbakiko NAO).

 • 13/2016 Foru Legea, irailaren 19koa, Sozietateen gaineko zerga arautzen duen abenduaren 30eko 24/1996 Foru Legea hein batean aldatzen duena, kirol klub batzuen zerga araubidea aldatzeari buruz Europako Batzordeak hartutako erabakia betetzeko (16.10.3ko 191. zenbakiko NAO).

 • 15/2016 Foru Legea, azaroaren 11koa, gizarteratzerako eta errenta bermaturako eskubideak arautzen dituena: amaierako xedapenetan bosgarrena (16.11.18ko 223. zenbakiko NAO).

 • 25/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa (16.12.31ko 251. zenbakiko NAO).

 • 26/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa (16.12.31ko 251. zenbakiko NAO, eta akatsak zuzenduta 17.1.19ko 13. zenbakiko NAOn).

 • 27/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitatean Jokoaren gaineko Tributuak arautzen dituena (16.12.31ko 251. zenbakiko NAO, eta akatsak zuzenduta 17.1.18ko 12. zenbakiko NAOn).

 • 28/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa, Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorra hein batean aldatzen duena (16.12.31ko 251. zenbakiko NAO, eta akatsak zuzenduta 17.1.19ko 13. zenbakiko NAOn).

 • 29/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duena (16.12.31ko 251. zenbakiko NAO).

 

FORU-AGINDUAK

 

 • 190 eredua: 3/2016 Foru Agindua, urtarrilaren 18koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren abenduaren 16ko 219/2008 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, lan etekinengatik, enpresa- eta lanbide-jarduera batzuengatik, sariengatik eta errenta-egozpen batzuengatik Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako egindako atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpena egiteko 190 eredua onetsi zen eta eredu hori ordenagailuz zuzenean irakurtzen diren euskarrietan aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri ziren, bai eta Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintzak eta prozedura ere (2016.1.22ko 14. zenbakiko NAO).

 • Informazio-ereduen epeak: 4/2016 Foru Agindua, urtarrilaren 18koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana. Honen bidez, urteko aitorpen informatiboen zenbait eredu Nafarroako Zerga Ogasunean aurkezteko epea ezartzen da (2016.1.25eko 15. zenbakiko NAO).

 • IFZ aldaketa: 9/2016 Foru Agindua, otsailaren 1ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren martxoaren 2ko 25/2010 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, pertsona juridikoen eta nortasun juridiko gabeko entitateen identifikazio fiskaleko zenbakiaren osaera arautu zen (2016.2.19ko 34. zenbakiko NAO).

 • Ekintzaileen erregistroa: 16/2016 Foru Agindua, otsailaren 10ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, pertsona edo entitate ekintzaileen erregistroan inskribatzeko prozedura aldatzen duena (2016.3.7ko 45. zenbakiko NAO).

 • 113 eredua: 31/2016 Foru Agindua, otsailaren 15ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 113 eredua onesten duena: “Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Guneko kide den beste estatu batera, harekin tributu arloko informazio truke egiazkoa baldin badago, bizitokia aldatzearen ondoriozko ondare-gehikuntzari buruzko datuak jakinaraztea” (2016.3.10eko 48. zenbakiko NAO).

 • PFEZ kanpaina: 49/2016 Foru Agindua, martxoaren 10ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 2015. urteari dagozkion Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak aurkezteko arauak eman, aitorpen ereduak onetsi eta baliabide telematikoz aurkezteko baldintzak eta prozedura zehazten dituena (2016.4.6ko 65. zenbakiko NAO, eta akatsak zuzenduta 16.5.12ko 91. zenbakiko NAOn).

 • 56/2016 Foru Agindua, apirilaren 5ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorrei dagokien ezegoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidaziorako S90 eredua onesten duena, 2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako, eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena (2016.4.29ko 82. zenbakiko NAO).

 • 57/2016 Foru Agindua, apirilaren 5ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220 eredua onesten duena zergakontsolidazioaren araubidearen bidez tributatzen duten talde fiskalentzat, 2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako, eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena (2016.4.29ko 82. zenbakiko NAO).

 • 89/2016 Foru Agindua, maiatzaren 20koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, ekainaren 18ko 231/2013 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren 210 eta 211 ereduak onetsi eta horiek aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren. Eredu horiek erabiliko dira establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko eta establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrengandik ondasun higiezinak eskuratzeagatik ezarritako atxikipena aitortzeko (2016.7.4ko 128. zenbakiko NAO).

 • EEZ 367 eta 292 ereduak: 100/2016 Foru Agindua, ekainaren 7koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 367 eredua onestean duena: “Itzulketa eskaera ohiko etxebizitzan berrinbertitzeko salbuespenagatik Europar Batasuneko edo tributu arloko informazio-truke egiazkoa duten Europako Esparru Ekonomikoko estatuetako egoiliar zergadunentzat”, bai eta 292 eredua ere: “Aukerako araubidea aplikatzeko eskaera, Europar Batasuneko edo tributu arloko informazio-truke egiazkoa duten Europako Esparru Ekonomikoko estatuetako egoiliar diren pertsona fisiko zergadunentzat” (2016.7.20ko 140. zenbakiko NAO).

 • 136 eredua: 125/2016 Foru Agindua, urriaren 3koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren martxoaren 25eko 105/2013 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu haren bidez honako hauek onetsi ziren: 230 eredua: “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ezegoiliarren Errentaren gaineko Zerga: zenbait loteria eta apusturen sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak eta konturako sarrerak; Sozietateen gaineko Zerga: zenbait loteria eta apusturen sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Autolikidazioa” eta 136 eredua: “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ezegoiliarren Errentaren gaineko Zerga: zenbait loteria eta apusturen sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa” (2016.10.14ko 199. zenbakiko NAO).

 • Lurralde-aberastasuna: 131/2016 Foru Agindua, urriaren 28koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 16. xedapen gehigarrian eta Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko 1/2002 Foru Legearen 3.ean aurreikusitako txosten eskaerek bete beharreko baldintza teknikoak zehazten dituena (2016.11.15eko 220. zenbakiko NAO).

 • 190 eredua: 141/2016 Foru Agindua, azaroaren 24koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren abenduaren 16ko 219/2008 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, lan etekinengatik, enpresa- eta lanbide-jarduera batzuengatik, sariengatik eta errenta-egozpen batzuengatik Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako egindako atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpena egiteko 190 eredua onetsi zen eta eredu hori ordenagailuz zuzenean irakurtzen diren euskarrietan aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri ziren, bai eta Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintzak eta prozedura ere (2016.12.16ko 241. zenbakikoa NAO).

 • 291 Eredua: 142/2016 Foru Agindua, azaroaren 28koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren urtarrilaren 28ko 19/2015 Foru Agindua aldatzen duena; foru-agindu horren bidez, “Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Ez-egoiliarren kontuen gaineko informazio aitorpena” izeneko 291 eredua onetsi zen, bai eta hori ordenagailuan zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian aurkezteko diseinu fisikoak eta logikoak ere (2016.12.31ko 251. zenbakiko NAO).

 • 196 eredua: 144/2016 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren azaroaren 24ko 208/2008 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez onetsi zen 196 eredua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari, sozietateen gaineko zergari eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari (establezimendu iraunkorrak) dagokienez. Kapital higigarriaren etekinak eta edozein finantza-erakundetako kontuen ondoriozko kontraprestaziotik sortutako errentak, finantza-aktiboen gaineko eragiketetan oinarrituak barne. Horien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak, eta pertsona baimenduen eta edozein finantza-erakundetako kontuen saldoen urteko informazio aitorpena (2016.12.17ko 247. zenbakiko NAO).

 • 2117ko Aste Santuko epea luzatzea: 145/2016 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa, zerga aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko 2017ko apirilaren 20an bukatu beharko liratekeen epeak luzatzen dituena (2017.1.9ko 5. zenbakiko NAO).

 • 193 eta 194 eredua: 146/2016 Foru Agindua, abenduaren 2koa, Ogasuneko eta Finantza Politikarako kontseilariak emana, 194 eredua onesten duena, hau da, “Kapital higigarriaren etekinen kontura eta besteren kapitalak eskuratu eta erabiltzetik datorren edozein aktibo eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtzearen ondoriozko errenten kontura egindako sarreren eta atxikipenen urteko laburpena” izenekoa (2016.12.30eko 250. zenbakiko NAO).

 • 289 eredua: 149/2016 Foru Agindua, abenduaren 9koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 289 eredua, “Elkarren laguntzaren esparruko finantza-kontuei buruzko urteko informazio-aitorpena” izenekoa, onesten duena (2016.12.22ko 245. zenbakiko NAO).

 • 181 eredua: 150/2016 Foru Agindua, abenduaren 13koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana. Honen bidez onesten da maileguen, kredituen eta ondasun higiezinei lotutako finantza-eragiketen informazio-aitorpenaren 181 eredua (2016.12.30eko 250. zenbakiko NAO).

 • 184 eredua: 151/2016 Foru Agindua, abenduaren 14koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariaren azaroaren 25eko 81/2015 Foru Agindua aldatzen duena. Horren bidez, “Errenta-egozpenaren araubideko entitateek aurkeztu beharreko urteko informazio-aitorpena” izeneko 184 eredua onetsi zen (2016.12.29ko 249. zenbakiko NAO).

 • 187 eredua: 152/2016 Foru Agindua, abenduaren 14koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren urriaren 28ko 339/2014 Foru Agindua aldatzen duena; horren bidez, 187 eredua onetsi zen honako hauek aurkezteko: inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzio edo partaidetzen aitorpen informatiboa, eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren, sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren atxikipenen eta konturako diru-sarreren urteko laburpena, akzio edo partaidetza horiek eskualdatu edo itzultzearen ondorioz lortutako errentei eta ondare gehikuntzei dagokienez (2016.12.19ko 249. zenbakiko NAO).

 • 182 eredua: 154/2016 Foru Agindua, abenduaren 16koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren urtarrilaren 18ko 8/2013 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez, jasotako ekarpenen eta dohaintzen eta egindako erabileren informazio-aitorpenaren eredu berri bat (182 eredua) onetsi zen (2016.12.30eko 250. zenbakiko NAO).

 • 198 eredua: 156/2016 Foru Agindua, abenduaren 16koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpenaren 198 eredua onesten duena (2016.12.30eko 250 zenbakiko NAO).

 • Erabilitako ibilgailuak: 161/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, erabilitako ibilgailuen eta itsasontzien salmentako batez besteko prezioak onesten dituena, Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren, Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren eta Zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren kudeaketan aplikatzeko (2017.2.2ko 23. zenbakiko NAO).