55. taula. PFEZaren kanpaina zifretan. Saldoa. Aitorpenen kopurua eta zenbateko positibo eta negatiboa

 

Aitorpenen kopurua    
  2015
Kopurua
2016
Kopurua
Aurkeztutako PFEZren aitorpenak (2015) 311.844 317.077
PFEZren aitortzaileak (2015) 453.833 457.429
     
Ordaindu edo itzultzeko saldoa duten aitorpenen proportzioa    
  2015
%
2016
%
Itzuli beharreko emaitza duten aitorpenak % 68 % 68
Ordaindu beharreko emaitza duten aitorpenak % 32 % 32
     
Saldo ekonomikoa, guztizko zenbateko positibo eta negatiboa    
  2015
Zenbatekoak (mila €)
2016
Zenbatekoak (mila €)
Diru-sarrerak 112.727,78 124.091,91
Itzulketak -190.649,91 -193.818,82
Kanpainaren saldoa -77.922,13 -69.726,92
     
“Itzuli beharreko” batezbestekoa (euro) -896,63 -895,20
“Ordaindu beharreko” batezbestekoa (euro) 1.136,20 1.233,91
     
Kanpainaren itxierako datuak