TAULA ETA GRAFIKOEN ERANSKINA

1. taula. Zerga-bilketa likidoa eta zerga-kontrolerako jardueren emaitzak

2. taula. Nafarroako zerga-sistema. Hitzartutako zergak

3. taula. Gastuaren banaketa, kapituluka

4. taula. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen banaketa, generoaren arabera. Kopurua eta portzentajea

5. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen batez besteko adina

6. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen banaketa, zerbitzuka

7. taula. NZOko langileen banaketa, talde eta mailaka

8. grafikoa. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen egoera. Behin-behinekotasuna

9. taula. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen banaketa bulegoka

10. taula. Zerga-bilketa. Osagaiak

11. grafikoa. Zerga-bilketaren denbora-bilakaera

12. taula. Diru-bilketa guztira. Zerga-figuren araberako xehetasuna

13. taula. Itzulketen zerga-bilketa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

14. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako laburpena

15. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

16. taula. Zerga-bilketa likidoa. Kudeaketa zuzena/doikuntza fiskala portzentajea

17. taula. Zerga-bilketa. Araudi-aldaketen eraginengatiko doikuntzak

18. taula. Zorren bilakaera eta egoera, zor-tarteen arabera

19. taula. Zorren bilakaera eta egoera, IFZren inizialaren arabera

20. grafikoa. Administrazio-arretaren moten grafikoa

21. grafikoa. Aurrez aurreko administrazio-arreta. Artatutako pertsonen denbora-bilakaera

22. grafikoa. Zerga-teknikariaren aurrez aurreko arreta. Artatutako pertsonen denbora-bilakaera

23. taula. Aurrez aurreko arretak kontzeptuen arabera

24. grafikoa. Jasotako deien denbora-bilakaera

25. grafikoa. Egunero artatutako telefono-deien denbora-bilakaera

26. taula. Telefonogunetik bideratutako deiak unitatearen arabera

27. grafikoa. Aurrez aurreko eta telefono bidezko arretaren banaketa hilabeteka

28. grafikoa. Posta elektroniko bidezko bilakaera

29. grafikoa. Laguntzaileen postontziaren bidezko arreta

30. grafikoa. Erregistratutako dokumentuak, helmugako unitatearen arabera

31. grafikoa. Erregistratutako dokumentuen denbora-bilakaera

32. taula. Hiru hilean behin bidalitako inprimakien denbora-bilakaera

33. taula. Web atariko direktorio ikusienak. Sarrera kopurua

34. taula. Emandako ziurtagiri motak

35. grafikoa. Aitorpenen aurkezpen telematikoaren bilakaera

36. taula. Aitorpen telematikoen portzentajea, ereduen eta aurreko urtearekiko gorakadaren arabera

37. grafikoa. Autozerbitzu-terminalerako sarrerak, kontzeptuen arabera

38. taula. Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

39. taula. Zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak arloen arabera. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

40. taula. Ikuskapen-arloko zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

41. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Akten zenbatekoa, zergaren eta izapidetzearen arabera

42. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jarduketaren emaitzak guztira. Zehapen-espedienteen zenbateakoa, zergaren eta izapideen arabera

43. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Beste jarduketa batzuk: egoitza fiskala eta zifra erlatiboa. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

44. grafikoa. Aurkeztutako salaketak, aurkezteko kanalaren eta izapidetze-egoeraren arabera

45. grafikoa. Izapidetutako salaketak, izapidetze motaren arabera

46. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

47. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

48. taula. Nahitaezko diru-bilketarako beste jarduketa batzuk. Erantzukizunak bideratzea. Enkanteak. Enbargo-eginbideak.

49. grafikoa. Bidalitako PFEZaren autolikidazio-proposamenen kopuruaren denbora-bilakaera

50. grafikoa. Onartutako eta baliogabetutako PFEZaren autolikidazio-proposamenen kopuruaren denbora-bilakaera

51. grafikoa. Aurkeztutako PFEZren aitorpenen kopuruaren bilakaera. Aurkezteko moduen arabera

52. taula. PFEZaren kanpainarako bulegoetako aurretiko hitzorduen kopurua. Hitzordua hartzeko moduaren arabera

53. taula. Interneteko bulego birtuala. Zerbitzu erabilienetara sartu ziren pertsonen kopurua

54. grafikoa. Interneteko bulego birtuala. Aplikazioetarako sarreren denbora-bilakaera

55. taula. PFEZaren kanpaina zifretan. Saldoa. Aitorpenen kopurua eta zenbateko positibo eta negatiboa

56. grafikoa. PFEZaren aitorpen positibo eta negatiboen kopuruaren denbora-bilakaera

57. grafikoa. Saldo ekonomikoaren denbora-bilakaera. PFEZren zenbateko positiboa eta negatiboa

58. taula. Ondarearen gaineko Zergaren kanpaina zifretan. Aitorpenen kopurua eta saldo ekonomikoa

59. taula. PFEZaren eta Ondarearen gaineko Zergako laguntza-jarduketen emaitza, kanpainatik kanpo. Jarduketen kopurua

60. taula. Izapidetutako BEZaren itzulketak. Egindako eskaerak eta eskatutako eta itzulitako zenbatekoak

61. grafikoa. Nafarroako guztizko katastro-balioaren denbora-bilakaera. Partzelen kopurua. Unitateen kopurua. Katastro-balioa milioi eurotan

62. grafikoa. Tasatutako higieizinen kopuruaren denbora-bilakaera

63. grafikoa. Onartutako balorazio-txostenen kopuruaren denbora-bilakaera

64. grafikoa. Nafarroako Desjabetze Epaimahaian alta emandako espedienteen kopuruaren denbora-bilakaera

65. grafikoa. Lur-ondasuneko aurrez aurreko arretan kopuruaren denbora-bilakaera

66. grafikoa. Emandako partzela-zedulen kopuruaren denbora-bilakaera. Izapidetzeko bitartekoaren arabera

67. taula. Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren likidazioen kopuruaren bilakaera. Likidazio/autolikidazioen arabera

68. grafikoa. Aurkeztutako Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpen kopuruaren bilakaera

69. taula. Egindako zerga-itzulketen kopurua

70. taula. Izapidetutako atzerapenen kopurua

71. taula. Hitzarmen Ekonomikoko finantza-fluxuak

72. taula. Beste zerga-administrazio batzuekiko lankidetza-eginbideak eta informazio-errekerimenduak

73. taula. Hitzarmenen eta lankidetza-akordioen zerrenda, eta indarrean sartzeko data

74. taula. Ikuskaritza Zerbitzuaren lankidetza-jarduketak, epaitegiekin eta beste administrazio eta erakunde publiko batzuekin

75. taula. Erakunde publikoekiko jarduketen kopurua

76. taula. Erakunde laguntzaileen zerrenda eta horietako bakoitzeko langile kopurua. 2015eko PFEZaren kanpaina

77. taula. Diru-bilketa kudeatzen laguntzen duten erakunde laguntzaileak. Erakunde kopurua. Ordainketen kopurua eta aplikatutako zenbatekoak

78. taula. Nafarroako Foru Ogasunaren jardueraren adierazleak