3. taula. Gastuaren banaketa, kapituluka

 

 

 

 

  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren
portzentajea
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren
portzentajea
  Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Langileen gastuak 14.264,06 % 58,28 14.971,98 % 54,81   707,91 % 4,96
Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak 8.358,63 % 34,15 7.166,56 % 26,24   -1.192,07 -% 14,26
Finantza-gastuak 499,98 % 2,04 3.836,99 % 14,05   3.337,01 % 667,43
Inbertsio errealak 1.350,50 % 5,52 1.338,24 % 4,90   -12,26 -% 0,91
GUZTIRA 24.473,17 % 100,00 27.313,77 % 100,00   2.840,60 % 11,61