13. taula. Itzulketen zerga-bilketa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

 

 

 
  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Laneko atxikipenak 2.836,32 % 0,24 5.951,48 % 0,45   3.115,16 % 109,8
Kapitalaren atxikipenak 1.175,25 % 0,10 475,83 % 0,04   -699,42 -% 59,5
Zatikapenak 146,38 % 0,01 547,84 % 0,04   401,46 % 274,3
Kuota diferentziala 206.909,69 % 17,24 207.837,67 % 15,82   927,97 % 0,4
PFEZ guztira 211.067,64 % 17,58 214.812,81 % 16,35   3.745,17 % 1,8
Kapitalaren atxikipenak 503,68 % 0,04 203,93 % 0,02   -299,75 -% 59,5
Konturako ordainketa 261,92 % 0,02 250,79 % 0,02   -11,13 -% 4,3
Kuota diferentziala 77.287,13 % 6,44 81.148,97 % 6,18   3.861,83 % 5,0
Sozietateen gaineko Zerga guztira 78.052,74 % 6,50 81.603,68 % 6,21   3.550,95 % 4,5
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 822,92 % 0,07 741,64 % 0,06   -81,28 -% 9,9
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga 646,19 % 0,05 453,83 % 0,03   -192,36 -% 29,8
Ondarearen gaineko zerga 1.892,32 % 0,16 2.714,91 % 0,21   822,59 % 43,5
Kreditu-entitateen gordailuen gaineko zerga     1.644,84 % 0,13   1.644,84  
Sarien eta loterien gaineko karga              
Balioa handitzearen gaineko karga. Sozietateen aktiboak              
Merkatalgune handien gaineko zerga              
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga 42,83 % 0,00 531,32 % 0,04   488,49 % 1140,5
ZERGA ZUZENAK GUZTIRA 292.524,64 % 24,37 302.503,03 % 23,02   9.978,39 % 3,4
BEZaren diru-bilketa zuzena 806.041,65 % 67,15 902.771,00 % 68,71   96.729,35 % 12,0
Alkoholen gaineko zerga berezia 166,49 % 0,01 159,65 % 0,01   -6,84 -% 4,1
Garagarodaren gaineko zerga berezia 33,41 % 0,00 0,37 % 0,00   -33,04 -% 98,9
Tarteko produktuen zerga berezia     0,68 % 0,00   0,68  
Garraiobideen gaineko zerga berezia 157,25 % 0,01 247,76 % 0,02   90,51 % 57,6
Hidrokarburoen gaineko zerga berezia 2.538,73 % 0,21 6.409,84 % 0,49   3.871,12 % 152,5
Elektrizitatearen gaineko zerga berezia 85,15 % 0,01 1,18 % 0,00   -83,96 -% 98,6
Tabako-laboreen gaineko zerga berezia              
Zerga berezien zeharkako diru-bilketa guztira 2.981,02 % 0,25 6.819,49 % 0,52   3.838,47 % 128,8
BEZaren dokuntza fiskala              
Alkoholen eta tarteko produktuen doikuntza fiskala 37.992,04 % 3,17 37.473,12 % 2,85   -518,91 -% 1,4
Garagardoaren doikuntza fiskala     109,01 % 0,01   109,01  
Hidrokarburoen doikuntza fiskala 50.825,03 % 4,23 45.851,83 % 3,49   -4.973,19 -% 9,8
Tabako-laboren doikuntza fiskala     8.938,37 % 0,68   8.938,37  
Zerga-doikuntzak guztira 88.817,07 % 7,40 92.372,34 % 7,03   3.555,27 % 4,0
Ondare-eskualdaketen gaineko zerga 684,38 % 0,06 450,56 % 0,03   -233,82 -% 34,2
Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 184,16 % 0,02 181,01 % 0,01   -3,15 -% 1,7
Aseguru-primen gaineko zerga 1,43 % 0,00 17,51 % 0,00   16,08 % 1126,6
Hidrokarburoen txikizkako salmenten gaineko zerga 7.506,04 % 0,63 5.854,09 % 0,45   -1.651,95 -% 22,0
Joko-jardueren gaineko zerga     14,09 % 0,00   14,09  
Gas fluoratuen gaineko zerga              
Desagertutako zergak              
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 906.215,74 % 75,50 1.008.480,08 % 76,76   102.264,34 % 11,3
ZERGAK GUZTIRA 1.198.740,38 % 99,87 1.310.983,11 % 99,78   112.242,73 % 9,4
Jokoaren gaineko tasak 64,98 % 0,01 14,61 % 0,00   -50,37 -% 77,5
Meatzeen azaleraren kanona 1,66 % 0,00 0,00     -1,66 -% 100,0
Telefónicaren kanona              
Jokorako kartoien salmenta              
Zehapen fiskalak 942,29 % 0,08 1.967,88 % 0,15   1.025,59 % 108,8
Berandutze-interesak     0,28 % 0,00   0,28  
Premiamendu-gainordainak 378,43 % 0,03 491,51 % 0,04   113,08 % 29,9
Beste diru-sarrera batzuk 184,28 % 0,02 351,58 % 0,03   167,30 % 90,8
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 1.571,66 % 0,13 2.825,87 % 0,22   1.254,21 % 79,8
TRIBUTUAK ETA ZERGAK GUZTIRA 1.200.312,03 % 100 1.313.808,98 % 100   113.496,95 % 9,5