2. taula. Nafarroako zerga-sistema. Hitzartutako zergak

 

HITZARTUTAKO ZERGAK Kudeatu eta bildu Nafarroak bere araudi-gaitasuna, Estatukoaren desberdina
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (1)
Ondarearen gaineko Zerga
Sozietateen gaineko Zerga
Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga  
Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga
Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga  
Erregai nuklear gastatuaren eta hondakin erradioaktiboen ekoizpenaren gaineko zerga  
Erregai nuklear gastatua eta hondakin erradiaktiboak biltegiratzearen gaineko zerga  
Kreditu-entitateen gordailuen gaineko zerga  
Balio Erantsiaren gaineko Zerga (2)  
Garagardoaren gaineko zerga (2)  
Ardoaren eta edari hartzituen gaineko zerga (2)  
Tarteko produktuen gaineko zerga (2)  
Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga (2)  
Hidrokarburoen gaineko zerga (2)  
Tabako-laboreen gaineko zerga  
Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia (2)  
Ikatzaren gaineko zerga berezia  
Elektrizitatearen gaineko zerga berezia  
Berotegi-efektuko gasen gaineko zerga  
Aseguru-primen gaineko zerga  
Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga
Jokoaren gaineko zergak
Tasak

 

(1) Hauek izan ezik: lan- edo administrazio-kontratazioko erregimenean dauden Estatuko funtzionario eta langileen atxikipenak; Estatuko Administrazioak ordaindutako enpresa-jardueren eta jarduera profesionalen etekinen atxipenak; eta Estatuak eta araubide erkideko autonomia-erkidegoek emandako aktiboen kapital higigarriaren atxikipenak
(2) Inportazioari ezarritako kargak izan ezik