23. taula. Aurrez aurreko arretak kontzeptuen arabera

 

 

 
Zerga/Kontzeptua Leihatilako aurrez aurreko arreta kop. Leihatilako arreta guztien %   Aldez aurreko hitzordua
Entitate laguntzaileen unitateak
Hitzordu guztien %   Arreten kop. Guztira Hitzordu guztien %
PFEZ eta ondarea 7.122 % 37,64   194 % 21,80   7.316 % 36,93
BEZ 5.062 % 26,75   184 % 20,67   5.246 % 26,48
Sozietateak 383 % 2,02   116 % 13,03   499 % 2,52
Ez-egoiliarren errenta 292 % 1,54   16 % 1,80   308 % 1,55
Ondare-eskualdaketak eta egintza juridiko dokumentatuak 1.058 % 5,59   79 % 8,88   1.137 % 5,74
Oinordetzak eta dohaintzak 1.268 % 6,70   36 % 4,04   1.304 % 6,58
Bereziak 166 % 0,88   15 % 1,69   181 % 0,91
Diru-bilketa 636 % 3,36   77 % 8,65   713 % 3,60
Ez-betetz./Errek./Ziurt. 338 % 1,79   - % 0,00   338 % 1,71
Erroldak/Entitateen errolda/IFZ 436 % 2,30   - % 0,00   436 % 2,20
Informazio-ereduak 221 % 1,17   - % 0,00   221 % 1,12
Beste batzuk 1.940 % 10,25   173 % 19,44   2.113 % 10,67
Guztira 18.922 % 100   890 % 100   19.812 % 100