14. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako laburpena

 

 

 

  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
PFEZ 1.132.368,04 % 35,40 1.178.887,99 % 36,28   46.519,96 % 4,11
Sozietateen gaineko zerga 217.381,14 % 6,80 216.198,19 % 6,65   -1.182,95 -% 0,54
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 6.609,72 % 0,21 6.394,88 % 0,20   -214,84 -% 3,25
Ondarearen gaineko zerga 47.789,61 % 1,49 30.763,29 % 0,95   -17.026,33 -% 35,63
Gainerako zeharkako zergak 93.196,61 % 2,91 79.337,85 % 2,44   -13.858,76 -% 14,87
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 1.497.345,12 % 46,82 1.511.582,21 % 46,51   14.237,08 % 0,95
BEZ 1.213.493,05 % 37,94 1.215.643,40 % 37,41   2.150,35 % 0,18
Zerga bereziak 393.164,51 % 12,29 424.154,64 % 13,05   30.990,12 % 7,88
Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak 47.323,32 % 1,48 52.107,95 % 1,60   4.784,63 % 10,11
Gainerako zeharkako zergak 15.030,11 % 0,47 17.235,65 % 0,53   2.205,55 % 14,67
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 1.669.010,99 % 52,18 1.709.141,64 % 52,59   40.130,65 % 2,40
ZERGAK GUZTIRA 3.166.356,11 % 99,00 3.220.723,85 % 99,11   54.367,74 % 1,72
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 32.073,68 % 1,00 29.008,01 % 0,89   -3.065,67 -% 9,56
TRIBUTUAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 3.198.429,79 % 100 3.249.731,86 % 100   51.302,06 % 1,60